Posted on

Ziggindy Bo!

Ziggindy bo
Ziggindy bo
A fleeple merpna me.

Flibbinzy doe
Flibbinzy doe
Zabeepa lobner zee!

Ziggindy bo
Ziggindy bo
Zerpa nerple nee!

Wyzagoodle blah zabeen,
Scappa lapna gee!

(quietly)

Sclabern. Sclaboyn.
Zadogolottobereen.

Sclabern. Sclaboyn.
Lazabo Dazabo neem.

(loud)

Ziggindy bo
Ziggindy bo
A fleeple merpna me.

Flibbinzy doe
Flibbinzy doe
Zabeepa lobner zee!

Ziggindy bo
Ziggindy bo
Zerpa nerple nee!

Wyzagoodle blah zabeen,
Scappa lapna gee…

Wyzagoodle blah zabeen…
Scappa lapna gee!

9/18/19